ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 01/2020

 

 

Tid:                 Mandag 06 januar 2020   kl 1600 – 1800.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/Formann                            Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

  1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
  2. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas
  3. Varamann farendeMaskinist         Paul-Andre Kvam

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                      Styremedlem farende   Maskinsjef      Svein Nilsen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 12.2019

 

Referater fra styremøte nr. 12 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.

Er husleie for desember i orden fra Havnebussen?

Regnskap 2019 – noe å bemerke pr nå

Epost fra Ole Z av 2/1-20.

Kommentar/regnskap fra Fest med Damer 13/12.

Oppdatere budsjett 2020 så langt vi kan nå.

Ref vinmonopolet så skal svært mange varer stige. Prisjustering taffel og bar.

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

 

Husleien fra Havnebussen AS for januar ikke betalt ihht avtale 1/1-20

Ole Z Dehli informerte om regnskap 2019. Ingen bemerkninger.

Resultat fra Fest med Damer 13/12 gav et lite underskudd.

Oppdatering budsjett 2020 klart til neste styremøte.

Prisjustering taffel og bar kun på Damefester fra mai 2020.

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2019.

Status pr dato – medlemmer som strykes fra januar 2020.

 

Fortsatt 1 som ikke har betalt sin kontingent for 2019.

Medlemmer som strykes fra januar 2020 er.

Svein Buvik, Steinar Kruse og Knut Kvifte. Alle A.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Utmeldinger siden siste styremøte.

Alf Mangor Wroldsen.

 

Ingen nye medlemmer.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

  1. Innkjøp.
  2. Profilering til standen.
  3. Regninger som belastes Arendalsuka.
  4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

  1. Utleie A-uka 2020.

Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Avventer svar.

 

 

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

 

Nytt tillegg:

Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

 

Noen nye bilder:

Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.

INN PÅ ROLL-UP

 

Peter Anker sjekker priser ref endringer og annet hos Profilsenteret som har originalen.

 

Pris på visittkort til formannen innhentes samme sted.

 

Har for øvrig priser på flagg, bordfaner og T-skjorter.

Peter Anker styrer dette.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak   6 :           Påbegynne budsjettarbeid 2020 – jobber/investeringer/kostnader knyttes til                      disse.

 

Sigmund F.  Snekkerarbeider – nytt vindu – øvrig vedlikehold                                          innvendig/utvendig

 

 

Ny dør inngang 9C.

Vedr ny dør til inngang 9c – slagretning. Jobb med å bytte ny dør er                                 søknadspliktig.

Formann Lars V Moen undersøker prosess ref søknader

 

Leif H/Ole C: Elektro/øvrig teknisk

 

Kjøpe 7 nye radiatorer. Venter på priser på radiatorer. Vedlikehold alarmer.                      Service v/pumpe.

IT utstyr. Ny printer og PC kontor

 

KA/TKS: Kjøkken. Budsjettere med ca Kr 18.000,- Liste oversendt til                             OZD

 

Øvrig: Skifte sylindere + 20 nøkler. Ca kr 5.600,-

Budsjettere med Kr 5.600.-.

 

Alle tall må være klare til slutten av januar 2020.

 

Sak 6 holdes åpen

 

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

 

Sak 7 holdes åpen

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Formann L.V. Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har                                    Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved                        ref til brannfarlig søppel på nytt. .

 

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over                                       gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Brannkomite’ vil ta                              stilling til dette, og komme med forslag. Formann L.V.Moen tar                                  kontakt med Bakke om fremgangsmåten. Styremedlem Leif H og Ole

Chr setter opp en prioritert liste. Vårt medlem Dagfinn Sevik vil hjelpe til                        med bilder osv.

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig                       søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen vil orientere formann før GF 2020 om framdriften.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2020.

Agder Entreprenør:

<<Blindvindu>> mot Pollen skiftes av AE til våren 2020. (april / mai)

Vindu er innkjøpt og betalt.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

 

Ny dør eller rep til inngang 9C. Se også pkt 6.

Holdes åpen til neste styremøte.

 

Sak 10. Holdes åpen

 

Sak 11 :           Invitasjon Dugnadsfest 6/1-20 er sendt ut.

Sak 11 lukkes når regnskap for festen er klar.

Sak 12 :           Sommertur 2020 – 4-8/6.

 

Går sin gang. Fulltegnet m/venteliste.

Betalingsfrist 1/4 – 20.

 

Sak 13 :           Forberedelse GF 2020.

Liste opp punkter som kan klargjøres:

Toastmaster og talere er klare.

Forberedelse til GF.

Forberedelse frontside/blekka. Klargjøre dokumenter som skal

være med i <<blekka>>.

Liste opp info som gis digitalt på GF.

 

Liste over døde medlemmer siden siste GF.

 

Meny: Klar.

Drikkevarer: Klar.

Taffelpris: Kr 650,-

Ordstyrer: Halvor Ellingsen.

Invitere JP Christensen.

Annonse i Agderposten 7/1-20. 3 uker før GF.

 

 

 

Sak 14:            Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

 

Holdes åpen.

 

Sak 15:            Internkontroll bar – skjenking. Myndighetskrav.

Er oppdatert i henhold til krav.

 

Eventuelt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 1800

.

Neste styremøte mandag 03 januar 2020 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær