ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr. 06/2019

Tid: Mandag 06 mai 2019 kl 1700 – 1900.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann. Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Forfall: 2. Varamedlem Stuert Kjell Sparsaas

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 05.2019

Referater fra styremøte nr. 05 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.
a) Er husleie mai OK fra Havnebussen?
b) Kontingenter ASF betaler andre foreninger evalueres.

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.
a) Husleien for mai betalt.
b) Betalt for 2019. Styret vil i 2020 vurdere medlemskontingenter i andre foreninger.

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer pr nå.

Kommentar fra siste Torskaften 24/4-19 inkl regnskap/evaluering statistikk arrangementer
Endre rutiner opptelling av baren etter Torskaften o.l – nytt skjema med ref til innkjøp fra Vinmonopolet. Forslag fra LVM.

I fremtiden vil det bli ført Beholdningsskjema.

Tilbakemeldinger fra siste Torskaften er meget bra. Regnskapet viser et pent overskudd.

Kommentarer fra brannøvelse:
Mulighet for hurtigere evakuering ved å bruke alle trappene.
Bruke to mann til å registrere ved evakuering.

Veldig bra brannøvelse.
Fortsette med en mann til å registrere.
Avfotografere alle vegger/malerier/gjenstander etc. Sette opp en liste over gjenstander som bør prioriteres hvis brann.
Dette pkt overføres til pkt 8.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2019.
Status pr dato.
Gi en gratis Torskaften til medlemmer som betaler kontingenten innen fristen.

Kontingentinnbetaling går sin gang.
Neste år vil vi forbedre fakturalayout.

Gratis Torskaften vil bli trukket ut på juni møtet.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Følgende medlemmer har meldt seg ut siden sist.
Sverre K. Husebye, Tor Bjørn Hansen og Kjell G. Olsen. Alle A medlemmer.
Nytt A medlem blir Lasse Dahl Nilssen.
Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Se sep epost av 1 mai fra LVM.
1. Innkjøp ref profilering?
2. Deltakerliste på stand..

1. Har en del til profilering. Kjøpe inn en del kulepenner.
2. Deltakerliste til stand er foreløpig klar. Ny gjennomgang i juni

Sak 6 : Sverige tur 2019.

Går sin gang.
Innbetaling for turen settes til 10.05.2019.

Det er planlagt dagstur til Rjukan i september.

Sak 7: Brev fra frimurerlogen i Kristiansand, søknad om økonomisk støtte til ny jubileumsbok.

Søknaden avslått. Andreas-logen i Kristiansand tilskrevet

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Formann L.V.Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved ref til brannfarlig søppel på nytt.

Sak holdes åpen.

Sak 9 : Jubileumsbok 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett.
Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.
Har mottatt veldig godt referat fra Jan Tore Knutsen.
Referater og øvrige fra bokkomiteen files under Bokprosjekt 2024 på vår PC.
Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges.
Komiteemøte i slutten av mai 2019.
Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.
1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør. Pristilbud vedlagt regnskap.
2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Ferdig.
5. Nødvendig rydding i sjapper – bortkjøring i løpet av våren. Ferdig.
6. Småjobber ute/inne som gjøres av dugnadsgjengen
Vasking av gjerde utvendig.
Lage tak over varmepumpen.
Nye vinduer er bestilt.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 : Etablere 17 mai-komite – må være på plass innen 15 april.

Komite` er etablert. Organiserer kakebaking som tidligere år.
Oppmøte Folketoget kl. 1645 – epost til medlemmer.

Sak 12: Takras/bilskade – Ole Z. Dehli orienterer.
Status nå.

Ole Z. Dehli passer opp denne saken.
Sak 12 holdes åpen.

Sak 13: Eventuelt.

Peter Anker undersøker prisnivå osv ang bordvimpler med ASF logo.

Møtet ble hevet kl. 1900
.
Neste styremøte mandag 17 juni 2019 kl. 1600.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær