ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr.6/2020

Tid: Tirsdag 19.mai 2020 kl 1700 – 18:35.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
N/Formann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

Forfall: Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 05.2020

Referater fra styremøte nr. 05 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2020.
Kommentar fra OZD.
Er husleien for mai betalt? Husleien for mai er betalt.

Kreditnota kulepenner-noe uklart. Kreditnota er klarlagt.

Styret gav hver servitør (10 stk) et gavekort pålydende 500 kr i mai.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Status pr medio mai- antall innbet.
Sekretær KA presenterer liste over manglende kontingenter.
KA/LVM purrer utestående.

Liste over utestående innbetalinger gjennomgått.
Antall innbetalte pr dato. 309 stk.
KA/LVM vil purre utestående.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Følgende utmeldt Per Rudi Bekkevik, Jan Elvebakk, Kjell P. Slettvold,
Tor Jacobsen og Jose Manuel Cordoso.

Ingen innmeldinger siden siste styremøte.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.
e) Utleie A-uka 2020.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder. Vi tar ny gjennomgang sak 5 på styremøtet i juni.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.
Status mai: Arendals-uka er avlyst. LVM holder kontakt med leietakere for samme arr i 2021.

Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer I mai-avlysninger.
Alle vanlige arrangementer er avlyst i mai og august.
Lage smittevernsplan for små arrangementer i sommer (8 glass)
Vil starte opp med 8 glass 6 juni med max 40 personer.
Samme for kafe på tirsdager/fredager fra 4 august.
Vurderer om TSL kan begynne på tirsdag/fredag/lørdag fra primo august.
Vil vurdere andre typer arrangementer senere
Oppdatere web siden om samme.

Sak 6 holdes åpen til styremøte i juni.

Sak 7: Omtaksering Huset – kommunen.

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.
Sak 7 holdes åpen

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV. PÅ GANG.

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.
ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

Formann Lars V. Moen vil sende brev til Mattilsynet for å få bedret søppeloppbevaring i nærheten av Huset til ASF.
I bero til pandemi er over.

Sak 8 holdes åpen.

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 1715 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Oppdatering på neste styremøte.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2020.
Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.
Status nå:
1. Ulike jobber knyttet til rørarbeid og elektro. Straks ferdig. I god gang.
2. Rep av inngangsdør 9C. Går sin gang.
3. Malerarbeid ute/inne: På gang.
4. Vindusvask 2/3dje etg. Ferdig
5. Øvrige jobber. Blindvindu sammen med dør 9C.

Sak 11: Beredskap mot flomskader.
Status mai 2020.
Saken er satt på vent pga pandemi.

Sak 12 : Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet av 2020.
Holdes åpen.

Sak 13: På tampen.

Neste styremøte 15/6-20

Møtet ble hevet kl. 18:35

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær