ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr. 07/2019

Tid: Mandag 17 juni 2019 kl 1600 – 1730.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann. Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
1. Varamann Skipsfører Peter Anker
2. Varamann Stuert Kjell Sparsaas
1. Varamann farende Maskinist Paul-Andre Kvam

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Forfall: Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 06.2019

Referater fra styremøte nr. 06 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.
a) Er husleie mai OK fra Havnebussen?
Budsjett 2019 – noen kommentarer/er regnskap noenlunde i tråd med budsjett.
Kommentar fra Damefest 24/5 inkl regnskap/evaluering statistikk arrangementer.
b) Vekslepenger til festkomite
c) Gjennomføre skjenkekurs for TKS/KA

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.
a) Husleien for juni betalt.

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer pr nå.

Kommentar fra Damefest 24/5.inkl regnskap/evaluering statistikk arrangementer
Tilbakemeldinger fra Damefest meget bra. Regnskapet viser et pent overskudd.

b) Festkomiten har kr. 3.250 i vekslepenger som vil ligge i foreningen. Festkomite’ besørger at det finnes tilstrekkelig med vekslepenger av ulik valør ifm Torskaften og Fest med Damer.
c) Skjenkekurs vil bli gjennomført til høsten.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2019.
Status pr dato.

Trekke ut en gratis Torskaften til medlemmer som betaler kontingenten innen fristen.

Kontingentinnbetaling går sin gang. Mangler 39 innbetalinger. Purring vil bli sendt.

Gratis Torskaften vil bli trukket ut på august møtet.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Følgende medlemmer har meldt seg ut siden sist.
A medlemTerje Hetland og B medlem Per Thomas Ihme.
Nytt A medlem blir Are Kjulslund og nytt B medlem blir Svein Åge Tveit.
Begge vil bli tilskrevet om dette.

Nye B medlemmer på vent er Stein Olav Narvesen, Stig Lindvik, Tor Harald Mykland og Olaf Severin Aarli.
Alle tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Se sep epost av 1 mai fra LVM.
1. Innkjøp ref profilering?
2. Deltakerliste på stand..

1. Har en del til profilering. Kjøpe inn en del kulepenner.
2. Deltakerliste til stand er foreløpig klar.
Briefingmøte 12/8 kl. 1000.

Sak 6 : Sverige tur 2019.

Går sin gang. Fulltegnet.

Båttur rundt elva primo juli.
Det er planlagt dagstur til Rjukan i september. Sannsynligvis 4/9.

Sak 7: Brev fra frimurerlogen i Kristiansand, søknad om økonomisk støtte til ny jubileumsbok.

Støtten ble avslått 6/5. Sak lukkes.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Formann L.V.Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved ref til brannfarlig søppel på nytt.

Sak holdes åpen.

Sak 9 : Jubileumsbok 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett.
Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges.
Kopi av møtereferat fra bokmøte 11/6 mottatt.
Veldig bra møtereferat.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.
1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør. Pristilbud vedlagt regnskap.
2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes. Er på gang.
4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Ferdig.
5. Nødvendig rydding i sjapper – bortkjøring i løpet av våren. Ferdig.
6. Småjobber ute/inne som gjøres av dugnadsgjengen
Vasking av gjerde utvendig. Er utført.
Lage tak over varmepumpen.
Nye vinduer er bestilt.
Mulig montere hønsenetting langs snøfangere før sommerferien.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 : Ref Arendal Havn/kommunen: Plassering <> for landtilkopling til skip kloss i vår eiendom. Ref til befaring 31/5.
ASF ønsker ikke slik <> kloss i husveggen.
Vi avventer utspill fra Arendal havn/kommunen.
Se pkt 13.

Sak 12: Takras/bilskade – Ole Z. Dehli orienterer.
Status nå.

Ole Z. Dehli passer opp denne saken.
Sak 12 holdes åpen.

Sak 13: Nytt << strømskap>> blir utplassert på Tyholmen.
Havnesjef informerte ASF-styret 7/6. Skap blir plassert ved Ottersland /NAV – bygget.
Sak lukkes.

Eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 1730
.
Neste styremøte mandag 19 august 2019 kl. 1700.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær