ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 02/2019

 

 

Tid:                 Mandag 4 februar 2019   kl 1700 – 1930.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker

 

 

(Skipsfører Peter Anker fungerte for Skipsfører Sigmund Frøkedal)

(Stuert Tore Kjell Sparsaas fungerte for Skipselekt Ole Chr Kjenes)

 

 

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                        Nestformann               Skipsfører       Sigmunf Frøkedal

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr Kjenes

 

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 01.2019

 

Referater fra styremøte nr. 01 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :           Regnskaper 2018 –Kommentarer fra OZD.

Kommentarer fra Torskaften januar 2019.

Budsjett 2019: Ref formannens epost til styret av 30/11.

Oppdatere budsjett 2019.

 

 

Regnskap 2018. Vår kasserer presenterte 2018-regnskapet som i all hovedsak er i tråd med fjorårets budsjett.

 

Regnskap fra siste Torskaften i januar ikke ferdig.

 

Budsjett 2019 gjennomgått av styret. Samtlige styremedlemmer rapporterte sine innspill til vår kasserer. Endelig budsjett for 2019 skal være klart til 18/2.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2018.Status nå.

 

Fremdeles 3 utestående innbetalinger som vil bli strøket.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

3 nye utmelding grunnet ubetalt kontingent.

Dag Løvdal, Kåre Guldbrandsen og Rudolf Johan Olsen.

 

3 nye søknader om medlemskap.

2 A medlemmer som blir Åsmund Berg Pedersen og Steinar Hansen.

1 Søknad fra Svein Åge Tveit som blir på ventelisten som B medlem.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Forslag til vedtektsendringer ASF.

 

Styret mottok forslag til endringer vedr nye medlemmer. Et samlet styre                          fant ikke å bifalle forslaget, og valgte å i første omgang å ta kontakt med                                forslagsholder.

 

 

Sak   6:           Sverige tur 2019.

 

Innbetaling for turen settes til 10.05.2019.

 

 

Sak  7:            Forberedelse til GF:

 

Klargjøre frontside/blekka og klargjøre dokumenter som skal være med.

 

Meny: Som i 2018.

Drikkevarer:  Gin Tonic, øl og dram.

Toastmaster: Skipsfører Leif Sell.

Prosedyre for Toastmaster gjennomgås av formann og festkomite på eget                         møte 12/2-19.

Talere: Flagget ved Skipsfører Per Seines. Foreningen ved Skipsfører Peter                     Anker. Æresmedlemmer ved Skipsfører Sigmund Frøkedal.

Annonse: Annonse i Agderposten 1/2-19.

Invitere J.P Christensen. Christensen har takket ja og holder takk for maten                     tale.

Ordstyrer: Skipsfører Halvor Ellingsen.

Sakslisten vil være klar til 18/2

 

Nye momenter i år: Nytt æresmedlem utnevnes på GF i 2019. Gaver til 4                                    medlemmer som nå avslutter sin jobb med å registrere krigsseilere.

.

Praktisk planlegging ref gjennomføring av selve GF på << 3Dje dekk>>.

Selve gjennomføringen av GF sammen med ordstyrer vil bli gjort 18/2.

Utdeling av gaver til Aksel Ongre, Ola Morken, Tore Voss Taraldsen og                           Per Seines med ref til deres jobb med registrering av krigsseilere.

Nestformann S. Frøkedal vil være tellekorps for å holde rede på A og B                           medlemmer under GF.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV

 

Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedrørende sikring av søppel.

Sak holdes åpen.

 

 

Sak   9 :           Formannens brev til brukere av søppelgården datert 16 januar 2019.

Formann informerte. Han har også hatt en prat med brukere med                                      henstilling om å skjerpe seg. Søppelgården må holdes i orden samt være                         tilgjengelig for renovatør med hensyn til snørydding.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

  1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
  2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
  3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
  4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Påbegynt.
  5. Isolering av loft. Vil bli påbegynt 5/2-19.
  6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask er på gang.

 

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

 

 

 

Sak 11 :           ASF Nye jubileumsbok 2024;

 

Bokkomite etablert: Jan Tore Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans                       Terjesen. Bokkomitéen vil beregne omtrentlig kostnader – etablere                                 egen konto for ny bok.

Sette av årlige midler på ASF-budsjett.

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Har mottatt veldig godt referat fra Jan Tore Knutsen.

Referater og øvrig fra bokkomiteen files under Bokprosjekt 2024 på vår                           PC.

 

Prosjektet presenteres på GF 2019.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Ble utprøvd 29/1 2019 kl. 1900 med 10 mann tilstede.

Ny filmkveld i beg av mars 2019.

Sak 12 holdes åpen.

 

Sak  13:           Eventuelt:

Gratis torskaften. (Prøveordning).

 

Trekning av en gratis torskaften blant de som betaler kontingenten senest                                    forfallsdato. Samme vil bli lansert som «gulerot» for å delta i 17 mai-toget.

 

 

Møtet ble hevet kl. 1930

.

Nestestyremøte mandag 18 februar 2019 kl. 1700.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær